Utvalgte arbeider

Arbeider 2023

Nytt fortau Grebstadlia og parkeringsplass ved Sykkylven stadion for Sykkylven Kommune.

Opparbeiding av tomt nytt industribygg for Norsk Miljøservice AS.

Graving og montering av en rekke mini renseanlegg system i Brusdalen.

Kabelgrøfter for Straumen Nett AS

Arbeider i 2019:

Bustadhus på Ikornnes, Sykkylven. Komplette dreneringsarbeider rundt huset med omlegging og utskifting av rør for vatn og avlaup samt nedgraving av kabel for ladepunkt til EL-Bil. Planering rundt hus med oppstillingsplass for bilar, klargjering av tomt for framtidig garasje og platting.

Underentreprenør for Hole Maskiner AS, ny veg og gangsti i Storgata og ny veg mellom Storgata og Haugsetvegen.

Statnett, Sykkylven Transformatorstasjon på Heiane. Kontrakt på brøyting og vintervedlikehald frå og med hausten 2015. Fornya kontrakt fram til 2021 med opsjon om forlenging.

Arbeider i 2018:

Oppgradering av Svindsetvegen, Sykkylven. Komplett utskifting av vegbana ca. 1 km. Fjerning av gamal asfalt og legging av nytt berelag. Fornyelse av grøfter og skråninger inn til vegen.

Åsgrova Hyttefelt, Fjellsætra, Sykkylven. Nytt kloakkanlegg til 6 hytter, fjerning av gamle tanker og kobling til nytt fellesanlegg.

Sykkylven Energi AS, overføringsanlegg for avløp Aure-Ullavika, påbegynt i 2016. Legging av ny sjøledning ca 130m. Nedsetting av pumpestasjoner. Nye ledningstraseer med rør og fiber. Brukryssing. Totalt ca 480m

Arbeider i 2017:

Ørsta kommune v/Christie & Opsahl AS. Fjerning av gamal bru på Standal og grunnarbeider til ny bru.

Sykkylven Energi AS, ny nettstasjon og kabelgrøft på Blakstad.

Arbeider i 2016:

Sykkylven Energi AS, kabelgrøft frå Storhallen til Grebstad, 544m. Høgspent og elvakryssing.

Sykkylven Energi AS, VA-anlegg i Straumgjerde, 860m grøft VA-anlegg. Kryssing av elv, veg og bru med upi-kanal.